Переход к текстам договора:

на русском языке

на немецком языке

Fredsfördrag emellan Sverige och Ryssland i Nystad 30. Augusti 1721


 

Uti den helige O-
åthskillelige Tre-Enig-
hets Namn.

DEt skal härmed wara witterligit och kunnigt/ at sedan emellan Högtsahl. Hans Kongliga Maj:t/ den Durchleuchtigste/ Stormäktigste Konung och Herre/ Herr CARL den XII. Sweriges/ Götes och Wendes Konung &c. &c. &c. Hans Kongl. Maj:tz effterföliare på den Swänska Thronen/ den Durchleuchtigste/ Stormäktigste Drottning och Fru/ Fru ULRICA ELEONORA, Sweriges/ Göthes och Wendes Drottning &c. &c. &c. och den Durchleuchtigste Stormäktigste Konung och Herre/ Herr FRIEDRICH den Iste/ Sweriges/ Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c. samt Konunga Riket Swerige å den ena/ och Hans Czariske Maj:t/ den Durchleuchtigste/ Stormäktigste Czar och Herre/ Herr PETER den Iste/ alla Ryssars Sielfhållare &c. &c. &c. och det Ryska Riket å den andra sidan/ för många Åhr sedan et swårt och förderfweligit Krig upkommit och blifwit fördt/ hafwa bägge höga Parter/ af en Gudi behagelig försonlighets åtrå/ warit betänkte/ huru den alt sedan timade Blodspillan måtte uphöra/ och de Landförderfweliga Olyckor ju förr ju heller afskaffade warda; Så är det medelst Gudz skickelse därtil kommit/ at ifrån bägge höga delarne fullmyndiga Ministrer blifwit samman skickade/ at med hwarannan bägge Riken/ Länder/ undersåtare och inbyggare emellan afhandla och sluta en upriktig/ säker och beständig fred/ samt et ewigtwarande Wänskaps-Band/ neml. å Hans Kongl. Maj:tz och Sweriges Rikes sida/ den Högwälborne Grefwe/ Herr Johan Lilienstedt/ Hans Kongl. Maj:tz och Sweriges Riks-Råd samt Cantzlij Råd/ med samt den Högwälborne Herr Baron Otto Reinhold Strömfelt, Hans Kongl. Maj:tz förordnade Landzhöfdinge uti Kopparbergs- och Dals-Lähn/ och å Hans Czariske Maj:tz sida/ den Högwälborne Grefwe/ Herr Jacob Daniel Bruce, Hans Czariske Maj:tz General - Fält-Tygmästare/ Præsident af Bergs- och Manufactur Collegio, Riddare af den H. Andreæ och hwita Örns Orden/ med samt den Wälborne Herrn Hinrich Johan Friedrich Osterman, Hans Czariske Maj:tz geheme Råd af Cantzliet/ hwilcka på den/ med bägges samtycke/ til Congress och afhandling utsedde och berammade orten/ Nystad i Finland/ tilsammans kommit/ och sig/ efter framtedde och emot hwarannan/ på wanligit sätt/ utwäxlade fullmackter/ jämte åkallan om Gudomeligit bistånd/ at så hälsosamt wärck företagit/ och effter plågad underhandling/ medelst dens alldrahögstas Nåd och wälsignelse/ om fölliande stadigt warande och ewiga fredzslut/ uti bägge höga dehlars namn och på deras wägnar sig förenat och förlikt.

1.


Det skal ifrån denna dag/ en städzwarande/ ewig/ upriktig och obrotzlig fred til Landz och Wattn/ jemte en sanfärdig Enighet och ett ouplössligt ewigt wänskapsband wara och förblifwa emellan Hans Kongl. Maj:t af Swerige/ den Durchleuchtigste/ Stormäktigste Konung och Herre/ Herr FRIEDRICH den Iste/ Sweriges Göthes och Wendes Konung &c.&c.&c. Hans Kongl. Maj:tz Successorer och efterföliare til den Swänska Cronan/ och Sweriges Rike/ samt des såwäl insom utom Romerska Riket belägne Herrskaper/ Provincier, Länder/ Städer / Vasaller, undersåtare och inbyggare å den ena/ och Hans Czariske Maj:t/ den Durchleuchtigste/ Stormäktigste Czar och Herre / Herr PETER den Iste/ alla Ryssars Sielfhållare &c. &c. &c. Hans Czariske Maj:tz Successorer och effterföliare til det Ryska Riket/ jemte alla des Länder/ Städer/ Herrskaper och Gebieter/ Vasaller, Undersåtare och inbyggare å den andra sidan/ så at bägge höga paciscerande Delarne/ hädan effter/ den ena den andra intet fienteligit eller owänligit/ hwarcken hemligen eller uppenbarligen/ directè eller indirectè genom sina egna eller andra skola tilfoga låta; mycket mindre den ena den andras fiender/ under hwad sken det ock wara må/ hielpa/ eller sig med dem i sådane förbindelser inlåta/ som denna freden kunde wara motsträfwige/ utan fast hällre en trogen och nabolig, Wänskap samt upriktig fred sins emellan plåga och underhålla/ den ena den andras heder nytta och säkerhet troget mena och befordra/ men skada och olycka/ så mycket hos dem står/ effter yttersta förmåga/ willia och skola hindra och afwäria/ på det den återställte freden och en beständig rolighet/ til bägge Rikens och undersåtares Flor och upkomst/ obrotzligen måtte blifwa conserverat och bijbehållen.

 

2.


Det skal ytterligare å bägge sijdor wara en allmän Amnestie och ewig förgätenhet af alt det/ som under warande Krig/ af den ena eller andra delen/ fiendtligen eller afwogt/ ware sig med wapen eller eliest/ emot hwaranan blifwit företagit utfört eller förelupit/ så / at derpå aldrig mehr skal tänkt warda/ mycket mindre någon det till ondo någon tijd undgälla/ och skola i synnerhet alla i gemen/ och hwar och en i synnerhet/ höga och nedriga Ständz. Personer och undersåtare eller främmande/ af hwad Nation de hälst wara måge/ som under denna Krigstid hos den ena delen tagit tiänst/ och sig dy medelst emot den andra fiendtligen förhållit/ (de Ryska Cosacquer, som fölgt Swänska wapnen undan tagne / hwilka Hans Czariske Maj:t/ oaktadt alla å Swänska sidan giorde föreställningar/ ey welat effterlåta och tilstädia/at de uti denna General-Amnestie måtte warda med inbegrepne) uti denne allmänne Amnestie alldeles wara inslutne och inbegrepne/således och i så måtto/ at alla i gemen / och hwar och en i synnerhet/ detta deras förhållande ingalunda hädan effter tilräknas/ mycket mindre dem därföre den ringaste Olägenhet tillfogas / utan dem deras rätt och rättigheter lämnas och inrymmas skola.

 

3.


Alla Fiendtligheter til Landz och Wattn skola här/ och i Storfürstendömet Finland / fiorton dagar och förr/ om möijeligit är /effter skedd undertekning af detta fredz fördrag/ men i alla de öfriga Orter och Landz ändar/ tre weckor och förr/ om möijeligit är/ effter Ratificationernes utwäxling/ å bägge sidor uphöra och alldeles afstanna/ jembwäl til det ändamåhlet skyndesammast kundgiöras/ at freden är sluten. Skulle ock effter den utsatte tiden/ medelst okunnoghet af fredens slut/ utaf den ena eller andra delen/ någonstädes til Landz eller Wattn / några hostiliteter, ehwad namn de ock hälst hafwa måge/ föröfwade blifwa; Så skal sådant i ringaste måtto icke lända detta fredzslut til mehn och förfång/ utan hwad som til äfwentyrs/ anten af folk eller egendom blifwit taget och bårtfört/ owägerligen restitueras och återgifwas.

 

4.


Hans Kongl. Maj:t af Swerige cederar härmed för Sig/ och sina efterkommande och Successorer til den Swänska Thronen och Sweriges Rike/ åth Hans Czariske Maj:t och des efterkommande och Successorer til Ryska Riket/ till full och ewärdelig besittning och egendom/ som aldrig bör återkallas/ de/ medelst Hans Czariske Maj:tz Wapn/ af Sweriges Crona i detta Krig eröfrade Provincier, Lifland/ Estland/ Ingermanland samt den del af Carelen jämte Districtet af Wiborgslähn/ som här nedan före uti Artikeln om Gräntzeskilnaden specificerat, och beskrefwen är/ tillika med Städerne och Fästningarne Riga, Dunamunde, Pernau, Revel, Dörpt, Narva, Wiborg, Kexholm, och alla öfrige/ til berörde provincier hörande städer/ fästningar/ hamnar/ platzer/ districter, strander/ jemte Öijarne Oesel, Dagњ och Moen, och alla andra ifrån Churländska Gräntzen wid Lif- Est- och Ingermanländska stranderne/ och på Östra Sijdan om Revel i farwatnet til Wiborg, på Södra och Östra sidan belägne Öijar/ samt med alla i berörde provincier, städer och orter befindtelige inbyggare och habitationer, och i gemen med alla appertinentier och dependentier, högheter/ rättigheter och indräckter/ allzintet deraf undantagit/ och såssom desamma af Sweriges Crona blifwit besuttne/ nyttiade och brukade. Och begifwer Hans Kongl. Maj:t sig härmed/ samt på det krafftigaste/ som någonsin ske kan/ til ewig tid renucierer för Sig/ des Successorer och effterkommande/ och hela Sweriges-Rike/ all den rätt/ prætension och åtahl/ som Hans Kongl. Maj:t och Sweriges Rike/ på alla ofwannämde Provincier, Öijar / länder och orter härtils ägt och äga kunnat/ såsom och alla deras inwåhnare i krafft och förmågo häraf ifrån deras Edzplicht/ hwarmed de Sweriges-Rike warit förbundne/ skola wara befrijade/ och ledige giorde/ i så måtto/ at hädan åth och til ewärdeliga tider Hans Kongl. Maj:t och Sweriges-Rike/ under hwad förewändning det ock hälst ske måtte/ hwarcken kan eller må tilägna Sig desamma eller dem återbegära/ utan skola de det Ryska Riket in perpetuum incorporerade wara och förblifwa. Och utfäster Hans Kongl. Maj:t och Sweriges Rike härmed samt försäkrar/ at til alla tider lämna och handhafwa Hans Czariske Maj:t och des effterföliare til det Ryska Riket/ wid alla desse cederade Provinciers roliga Possession och besittning. Det skola ock alla archiver, handlingar och skriffter/ som desse länder i synnerhet angå/ och under påstående detta krig, til Swerige blifwit bortförde/ opsökas/ och dem som Hans Czariske Maj:t därtil befullmäcktigar/ troligen aflewereras.

 

5.


Hans Czariske Maj:t utlåfwar deremot/ at innom fyra weckor effter utwäxlad Ratification öfwer detta Fredzfördrag/ eller ännu förr/ om möijeligit är/ til Hans Kongl. Maj:t och Sweriges Crona restituera och åter inrymma Storfurstendömet Finland/ förutan den dehlen/ som här nedanföre uti den beskrefne Gräntze skilnaden är undantagen och Hans Czariske Maj:t lämnad blifwer/ således och i så måtto/ at Hans Czariske Maj:t/ des arfwingar och effterföljare i ewighet eij skola äga eller kunna påstå för sig någon rättighet eller anspråk/ under hwad sken och namn det hälst wara må på detta nu restitueradeStorfürstendömet.

 

Däruthöfwer wil Hans Czariske Maj:t wara förbunden och låfwar Hans Kongl. Maj:t och Sweriges Rike/ at til de/ af Hans Kongl. Maj:t med behörige fullmackter och quitencer försedde befullmäktigade riktigt/ oafkortat och ofelbart utbetala och lefwerera låta en Summa af 2. Millioner Riksdl. på de terminer och uti den mynt sort, hwarom uti en separat Artikel, hwilken skall wara af samma krafft och wärkan/ som wore han här ord ifrån ord införd/ stipulerad och aftalt blifwit.

 

6.


Hans Kongl. Maj:t i Swerige har ock ratione commercii sig här wid utbetingat/ at hans Kongl. Maj:t til ewärdeliga tider skal stå fritt/ uti Riga, Revel och Arensborg, at åhrligen låta opkiöpa för femtijo tusend rubler Spannemål/ hwilken effter framtedde bewijs/ at densamma antingen för Hans Kongl. Maj:tz räkning eller åtminstone genom Swänske/ af Hans Kongl. Maj:t därtil specialiter authoriserade undersåtare opkiöpt är/ utan någon tulls eller andra pålagors betalning/ til Swerige fritt skal få utskeppas. Hwilket doch ej bör förstås om de åhren/ när Hans Czariske Maj:t/ för misswäxt eller andra wiktige orsaker skul/ torde finna sig föranlåten/ spannemålens utförsel i gemen alla nationer at förneka.

 

7.


Hans Czariske Maj:t utlåfwar ock på det kraftigaste/ at Han uti Sweriges Rikes domestique ärender/ såsom uti den af Riksens Ständer enhälleligen belefwade och beswurne Regerings-formen och successions sättet/ Sig icke blanda will/ ingen/ eho det ock wara må däruti på något sätt/ hwarken directe eller indirecte, bijstå/ utan fast hällre/ til en upricktig och Nabolig wänskaps betygande/ på hwarjehanda sätt sökia at hindra och förebygga alt hwad som däremot förehafwes/ och Hans Czariske Maj:t kunnigt blifwa kunde.

 

8.


Och som man å bägge sidor har det sanfärdiga och alfwarliga upsåt/ at sluta en upriktig Fred/ och således för all ting nödigt är/ at Gräntzorne/ bägge Riken och länder emellan/ på sådant sätt warda dehlte och inrättade/ at ingendera dehlen må kunna gifwa den andra någon ombrage, utan fast mehra hwar och en uti önskelig roo och säkerhet besittia och nyttia det/ som honom genom denna freden lämnas; Ty är emellan bägge paciscerande höga parter härmedelst belefwat och aftalt wordet/ at hädan åth och til ewärdeliga tider Gräntzen bägge Riken emellan skall wara och förblifwa/ som följer/neml. börjar densamma wid Norre-wallen af sinu Finnico wid Wirelax/ därifrån går densamma en half mihl ifrån Siöstranden länger up in i landet/ och föllier på en half mihls distance watnet åt/ tils mitt öfwer Willajocky/ men härifrån drager han sig något widare in åt landet/ i så måtto / at när han kommer gent emot Öijarne Röhäll/ han då blifwer på en längd af tre fierdendels mihl ifrån siöstranden/ och löper sedan uti en rät linea in uti landet til den wägen/ som går ifrån Wiborg til Lapstrand, uti en distance af tre mihl ifrån Wiborg, och så widare uti samma distance af tre mihl/ uti en rät linea Norr-åt öfwer Wiborg, til den fordna urgamla Gräntzen/ som warit emellan Ryssland och Swerige/ förr än Kexholms lähn kom under Swerige/ och följer denne urgamla Gräntzen åtta mihl opp åt Norr/ och därifrån går han uti en rät linea genom Kexholms-lähn til den orten/ hwarest siön Porojerwij/ som wid byn Kudumaguba sin begynnelse tager/ stöter til den senare Gräntzen/ som warit emellan Ryssland och Swerige; så at alt/ hwad som ligger ofwanföre denne specificerade Gräntzen til Wäster och Norr/ Hans Kongl. Maj:t och Sweriges Rike/ men det som nedanföre til Öster och Söder är beläget/ Hans Czariske Maj:t och Ryska Riket/ til ewärdeliga Tider tilhöra skal. Och emedan Hans Czariske Maj:t således in perpetuum cederar och afstår til Hans Kongl. Maj:t och Sweriges Rike en dehl af Kexholms Lähn/ som uti de äldre tider det Ryska Riket warit tilhörigt; Ty utlåfwar Han ock härmed i krafftigaste måtto för Sig/ des Successorer och effterföliare på den Ryska Thronen/ at Han denna Dehlen af Kexholms Lähn aldrig/ under hwad namn och sken det ock wara må/ hwarcken kan eller wil tilbakars fordra/ utan skal densamma hädanåth och til ewärdeliga tider de Swänska Länder incorporerat wara och förblifwa. Men uti Lappmarken förblifwer gräntzen sådan/ som den för detta Krigets begynnelse/ bägge Riken emellan/ warit hafwer. Och är widare öfwer ens kommit/ at straxt effter påfölgd Ratification öfwer hufwud Tractaten/ Commissarier å ömse sidor skola utnämnas/ denna Gräntze skilnaden på sätt och wijss/ som här åfwanföre står beskrifwit/ at förrätta och indehla.

 

9.


Hans Czariske Maj:t utlåfwar dessutan/ at samtelige inbyggare af Provincierne Lif- och Estland samt Ösel/ de ware Sig frälse eller ofrälse/ med samt de uti samma Provincier befindteliga Städer/ Magistrater, Gilder och Skrå/ skola wid deras Privilegier , plägeseder/ rätter och Rättigheter/ som de under Swenska Regeringen hafft/ beständigt och oryggeligen conserverade, handhafde och skyddade warda.

 

10.


Det skal ock uti desse cederade Landet intet samwetstwång införas/ utan fast mehra den Ewangeliska Religionen jemte Kyrckio- och Skolwäsendet/ och hwad därtil hörer/ på samma fot lämnas och bijbehållas/ som det under den sidsta Swenska Regeringen warit/ dock så/ at den Grekiske Religionen hädan effter jembwäl därsammastädes fritt och obehindrad må och kan exerceras.

 

11.


Alldenstund ock den under förra Kongl. Swenska Regeringen/ uti Lif- och Estland samt Ösel/ anställte Reduction och Liquidation, til mångahanda undersåtarnes och inbyggarnes beswär anledning gijwit/ hwarmedelst såwål/ som i anseende til sielfwa sakens billighet/ Högtsahl. Hans Kongl. Maj:t/ glorwyrdigst i åminnelse/ blifwit bewekt/ at genom et/ Åhr 1700 den 13. April. af trycket offenteligen kundgiort Patent, ifrån Sig gifwa den försäkring/ at / ifall någre af Des undersåtare med fulla bewijs kunde intyga/ det någre godz/ som dem tilhöra borde/ blifwit indragne/ skulle deras rätt dem wara obetagen/ i fölie hwaraf jemwäl åtskillige af bemålte undersåtare åter trädt tilbaka i besittning af deras förra/ genom besagde Reduction eller annan förewändning dem afhände/ indragne eller sequestrerade Godz; Ty utlåfwar Hans Czariske Maj:t jemwål härmed / at hwar och en/ han må sig antingen intra eller extra Territorium uppehålla/ som i detta måhl hafwer en billig Prætension och fordran på Landgodz uti Lif- och Estland eller Provincen Ösel/ och densamma på behörigt sätt bewisa och bestyrcka kan/ skal owägerligen til godo niuta sin rätt/ och medelst sådane deras åtalans och fordringars skyndsamma undersökning och afgiörande/ återkomma til besittning af deras dem med rätta tilhörige godz.

 

12.


Theslijkes skola i förmågo af den uti föregående andra Artikeln aftalte och fastställte Amnestien de uti Lif- och Estland samt Provincen Ösel/ för det härtills påstådde Krigets skuld/ eller därföre at ägarne förblifwit på Kongl. Swenske sidan/ indragne/ til andra förlånte eller ock confiscerade godz/ Länderijer/ ännu icke expirerade Arrhender, och huus i de/ til desse Provincier lydande städer/ såssom ock i Narva och Wiborg, antingen de för Krigets begynnelse allaredan någon warit tilhörige/ eller honom under Kriget genom arf eller elliest äro tillfallne/ allzintet undantagit/ och förutan någon Restriction, deras rättmåtiga ägare/ antingen desamme nu för tiden äre stadde och uppehålla sig i Swerige/ eller uti Fångenskapen eller ock annorstädes/ sedan hwar och en wid General-Gouvernementet medelst framtedde bewijs/ bref och Documenter sig föruth därtil behörigen legitimerat, owägerligen och utan upskåf straxt återgifne och inrymde warda. Dock kunna sådane ägare/ för de/ under påstående Krig eller efter Confiscationen, af desse godz upburne inkomster/ och den / genom krigit eller elliest/ tagne skada icke det ringaste fordra och prætendera. Och äro de/ som på sådant sätt til besittning af deras tilhörige egendom komma/ plicktige/ wid besittningens wärckeliga tilträde att hylla Hans Czariske Maj:t/ som deras nu warande Landz-Herre/ och sig för öfrigit emot Honom så betee och förhålla/ som trogna Vasaller ägnar och bör. Hwaremot dem/ sedan de aflagt den wanliga hyldnings-Eden/ owägerligen skal wara frijgifwit och effterlåtit/ at resa utur landet/ uppehålla sig uti främmande/ med det Ryska Riket i förbund och wänskap stadde länder/ jembwäl ock hos neutrale Puissancer sig uti tiänst at begifwa/ eller så framt de redan däruti stadde äro/ efter egit godtfinnande däruti längre at fördröija. Men dem åter/ som ingalunda willia hylla Hans Czariske Maj:t/ warder härmedelst en tid af tre åhr/ ifrån Fredens Publication til att räkna/ förunnt och effterlåten/ till at innom sådan tid sine godz och Egendom effter bästa tillfälle och egit behag föryttra och försälia/ utan någon större afgifft/ än hwartil de effter Landets-Statuter kunna wara skyldige och förbundne. Skulle ock till föllie af Landsens förordningar framdeles någon/som icke hylladt/ något Arf tilfalla/ så skal densamma äfwenwäl wara förpliktad/ wid sådant honom/ genom dödzfall/ tilfallit arfs tillträde/ Hans Czariske Maj:t at hylla/ och Trohets-Eden aflägqa / eller ock då hafwa tilstånd/ sådane godz innom åhr och dag at föryttra. På samma sätt skola och bägge höga paciscerande Parters undersåtare/ hwilcka på några publique, uti Lif- och Estland samt Ösel belägne Landgodz/ penningar förskutit/ och därpå riktige Pantförskrifningar undfåt/ deras Hypothequer effter Contracternes innehåld uti roo och säkerhet så långe åtniuta/ till des de/ lijkmåtigt deras i händer hafwande förskrifningar/ fullkomligen blifwit utlöste/ och både för Capital och interesse til fullo förnögde; lijkwäl skola sådane Panthafware förrde/ under påstående krig/ oplupne/ och til äfwentyrs eij opburne räntor/ intet få beräkna eller prætendera något. Men de/ hwilcka i detta/ såwäl som föregående måhl förrätta Administrationöfwer sådane Godz/ skola wara skyldige och pliktige/ Hans Czariske Maj:t at hylla/och att wara des wärkelige undersåtare.

 

Alt detta förstås jembwäl om dem/ som under Hans Czariske Maj:tz wälde förblifwa/ skolandes the äga en fullkommen makt och frihet/ på lika sätt at förfara med sine godz och egendom/ dem de til äfwentyrs anten uti Swerige eller uti de/ genom denna Freden/ Swea Riket förbehållne länder hafwa. Det skola ock elliest/ bägges höga paciscerande Parters undersåtare/ hwilcka uti den ena eller den andra Delens länder några rättmätiga Prætensioner och fordringar/ antingen hos Publicum eller enskylte Personer äga/ i alla måtto derwid blifwa skyddade och handhafde/ williandes bägge höga paciscerande delar winlägga sig om/ at dem uti bemälte deras fordringar må wederfaras en promt och owäldug justice, och at hwar och en således utan drögsmål må komma til sit igen.

 

13.


Uti Storfürstendömet Finland/ som Hans Czariske Maj:t likmätigt den föregående 5te artikel Hans Kongl. Maj:t och Sweriges Rike restituerar, skola ifrån detta fredzfördragets Underskrifnings-dato, alla penninge-contributioner, alldeles cessera och uphöra; Dock skal hwad som för Hans Czariske Maj:tz troupper af proviant och fourage behöfwes/ in til des fullkomlig evacuation påföljer lika som förr på samma fot/ som härtils skedt/ utan betahlning lefwererat/ och troupperne wid hårdt straff tilgiörande wara förbudit/ wid deras aftågande några betiente af Finsk nation emot theras willia/ men alldeles intet Finskt bondefolck att därifrån med sig bortföra/ eller dem den ringaste wåldsamhet och orörrätt att tilfoga. Des förutan skola ock alla Fästningar och Slott uti Storfürstendömet Finland lämnas uti samma stånd/ hwaruti de uu för tiden befinnes/ dock skal Hans Czariske Maj:t stå fritt/ wid berörde landz och orters evacuerande att åter medtaga och bortföra låta alla gröfwre och mindre stycken/ deras tilbehör/ ammunition magaziner och annan Krigsrustning/ hwad namn det hafwa må/ som Hans Czariske Maj:t låtit dijt föra; skolandes också til at bortföra alt detta/ så wäl som armeens bagage,nödtorftig skius och foror/ in til Gräntzen af inwånare owägerligen och utan betahlning gifwas och utgiöras: Så framt och alt detta på den utsatte tiden eij kunde bortföras/ utan en dehl däraf i förstonne blewo quarlemnad/ så skal sådant alt förbliwa i godt behold/ och sedan altid/ när som det åstundes/ til dem/ som utaf Hans Czariske Maj:t til den ändan blifwa afskickade/ owägerligen uthantwardas/ och äfwen som det förra/ til Gräntzen affört blifwa.

 

Skulle och Hans Czariske Maj:t troppar hafwa funnit någre Archiver, gamla publique handlingar och bref detta Storfürstendömet Finland angående/ och dem utur landet hafwa bortfördt/ så wil Hans Czariske Maj:t/ så mycket som möijeligit är/ låta opsöka/ och/ hwad som däraf finnes/ Hans Kongl. Maj:tz af Swerige därtil befullmäcktigade/ troligen återställa låta.

 

14.


Krigsfångarne å bägge sidor/ af hwad nation, condition och stånd de hälst äro/ skola straxt efter påfölgd ratification af denna fredz tractat, förutan någon rançons erläggiande/ doch sedan hwad och en först för des giorde giäld riktighet giordt/ eller åtminstone för betalningen tilräckelig och billig caution ställt/ utur fångenskapet lösgifwas/ i fullkommen frihet settias/ och ifrån bägge sidor utan drögzmål/ samt innom en wiss/ och effter Orternes belägenhet/ therest fångarne sig nu för tiden uppehålla/ proportionerat tid/ til gräntzen med nödtorfftigt skius på möijeligaste sätt/ utan betahlning/ forthiälpas. Men de/ hwilka hos den ena eller andra delen tagit tiänst/eller elliest äro sinnade/uti någonderas land at förblifwa/ skola därtil/ utan åtskilnad/ hafwa fri makt och tilstånd. Detsamma förstås ock om alt/ under warande Krig/ ifrån någonthera sidan bortfördt folk/ ståendes hwar och en fritt likaledes efter behag anten att blifwa qwar/ eller ock at resa til sina hemwister/ dem undantagne/ som efter deras åstundan den Grekiska Tron antagit/ hwilka på Hans Czariske Maj:tz sida qware blifwa; Til hwilcken ända bägge paciscerande höga Parter sådant i deras länder genom offenteliga edicta willia låta publicera och kundgiöra.

 

15.


Hans Kongl. Maj:t och Republiquen Pohlen/ såssom Hans Czariske Maj:tz Bunds-förwante/ warda uti denna freden uttryckeligen med inneslutne/ och Dem Accessionen så fullkoml. förbehållen/ såssom wore den Freds - Tractaten/ hwilken emellan Dem och Sweriges Crono kommer at förnyas/ ord ifrån ord här insererat. Och skola til den ändan på alla Orter och gräntzor/ samt uti alla/ bägge höga Delarne tilhörige Riken/ Länder och Gebieter/ de måge wara in eller utom det Romerska Riket belägne/ alla hostiliteter och fiendteligheter/ hwad namn de ock hafwa måge/ alldeles cessera och uphöra/ och en beständig ewig fred dem emellan underhållen warda. Och emedan af Hans Kongl. Maj:t och Republiquen Pohlen inge befulltmäktigade Ministrer wid denna Freds-Congress äro tillstådes/ och fördenskul freden emellan Dem och Cronan Swerige/ medelst en formell Tractat, tillika med denna nu ey kan blifwa förnyad; Ty utlåfwar Hans Kongl. Maj:t af Swerige/ at til den orten/ om hwilken Hans Maj:t med Hans Kongl. Maj:t och Republiquen Pohlen sig förenandes warda/ ofördröijeligen sina Plenipotentiarier wil afskicka/ och/ under Hans Czariske Maj:tz Mediation , med Dem en ewig fred på convenable Conditioner förnya och sluta. Dock således/at densamma intet något skal innehålla/ som denna närwarande med Hans Czariske Maj:t uprättade ewiga freden uti någon måtto kan wara motstridigt/ eller på något sätt och wijs densamma lända til förfång.

 

16.


Handeln skal emellan bägge Riken/ samt dem tilhörige och undergifne länder/ undersåtare och inbyggare såwäl til lands som wattn fri och obehindrad inrättad/ och/ så snart som möijeligit är/ medelst en särskilt Tractat til bägge Rikens fördehl stadfästad warda; Men i medlertijd måge både Swenske och Ryske undersåtare/ straxt efter denna Fredens ratification, uti bägge dehlars Riken och länder/ med allahanda waror drifwa en fri och obehindrad handel emot betalning af den uti hwart och et Rike wahnliga tullen och andre etablerade rättigheter. Och skola de Swenska undersåtare uti Hans Czariske Maj:tz Riken och länder/ och däremot äfwen så de Ryska Undersåtare uti Hans Kongl. Maj:tz af Swerige Riken och länder/ alle the privilegier och förmåner i commercien åtniuta/ hwilka amicissimæ genti derutinnan warda tilstadde och förunte.

 

17.


De handels-huus/ som Swenska undersåtarne för krigets begynnelse hafft uti wissa/ Hans Czariske Maj:t tilhörige handels-städer/ skola efter ärhållen fred/ eij allenast straxt åter restitueras och inrymmas/ utan ock dem fritt lämnas/dylika handels-huus sig jemwäl uti de cederade städer och hamnar at anskaffa och inrätta/ såssom ock til Hans Czariske Maj:tz undersåtare både ofördröijeligen skole inrymmas de handels-huus/ som de uti Konunga Riket Swerige/och andra Swenska länder tilförene hafft/ såssom och dem sammaledes wara effterlåtit/ uti flere Sweriges Rikes städer och hamnar/ hwarest de det åstunda/ sådane handels-huus sig at anskaffa och inrätta.

 

18.


I fall Swenske Krigs-eller Kiöpmänsskiepp igenom storm/ owäder/ eller andra tilfällen wed Ryska Rikets och des underliggande länders strandar och Siö-Kuster förolyckas skulle/ så skal af Hans Czariske Maj:tz undersåtare de nödlidande all trogen och upriktig assistence blifwa betedd/ folk och godz effter all möijelighet til rätta hulpit och bärgadt/ och hwad af godzet blifwit til lands drefwit/ de innom åhr och dag det reclamerande ägarer/ emot en skiälig wedergiällning/ säkert til handa ställt warda. På samma sätt skal ock å Swenska sidan förhållas och förfaras med de Ryske förolyckade skiepp och godz: Och wela bägge höga paciscerande Parter däröfwer handhålla/ at medelst alfwarsamma förbåd och eftertryckeligit straff all egenwillighet/röfwande och plundrande wid slijke tilfällen må förekommas och hämmas.

 

19.


På thet och så alla tilfällen/ som i Siön kunna gifwa anledning til något missförstånd bägge höga paciscerande delar emellan/ så mycket som någonsin möijeligit är/ måge afböijas och förebyggas; Ty år härmedelst beslutit och förafskedat wordet/ at/ när Swenske Krigs-skiepp/ ett eller flere til antahlet/ ware sig små eller store hädan effter förbij segla någon Hans Czariske Maj:t tilhörig fästning/ desamma då skola wara pliktige/at skiuta Swensk lössn/ hwarpå de straxt med den Ryska lössn ifrån fåstningen åter skola tilbakars hållas. Likaledes skola ock de Ryska Krigs-skiepp/ et eller flere til antahlet/ enär desamme någon Hans Kongl. Maj:t tilhörig fästning förby segla/ den Ryska lössn ifrån sig gifwa / och jembwäl med den Swenska lössn ifrån fästningen tilbakars blifwa saluterade. Skulle det sig ock tildraga/ at Swenske och Ryske skiepp antingen på siön/ i någon hamn/ eller elliest på något ställe mötas åth/ eller finna hwarannan på någon Ort för sig/ så skola de med den wanliga lössn hwarannan wänligen salutera, och bör elliest öfwer alt i detta måhl således förhållas/ som emellan Cronorne Swerige och Danmark/ i dylika tilfällen brukeligt/ och emellan dem/detta angående/ aftalt och belefwat är.

 

20.


Widare är ock å bågge sidor härmedelst belefwat och förafskedat wordet/ at den/ emellan bägge Riken härtils brukelige Senningebudens defraijering skal alldeles cessera och uphöra/ och deremot bägge delars befullmäktigade Senningebud och andra/ med-eller utan caractere affärdade/ hädan effter åligga/ sig sielfwa med hela deras svite såwäl på sina resor/ som wid håfwet/ orten och stället/ thit de äro befallte sig at begifwa och ther wistas/ at underhålla och för sin subsistence sörja: Dock wela bägge höga Parterne såwål i gemen/ som särskilt hwar gång/ når Dem föruth om Senningebudets ankomst en tidig efterrättelse lämnat blifwit/ de tilräckelige anstallter förfoga/ at dem på deras resor/ all säkerhet/ god willia/ och nödig handräkning skal betees.

 

21.


Uppå Hans Kongl. Maj:t i Swerige sida warder Hans Kongl. Maj:t af Stora Britannien uti denna Fredz-Tractat med innesluten/ dock med förbehåld af det/ hwarutinnan Hans Czariske Maj:t utaf Hans Kongl. Maj:t af Stora Britannien Sig til äfwentyrs torde finna beswärat/ hwaröfwer directe emellan Hans Czariske Maj:t och Hans Kongl. Maj:t af Stora Britannien uti wänlighet skal blifwa handlat och öfwer ens kommit. Det kunna också flere Puissancer, hwilcka bägge höga paciscerande ånnu innom tre månader effter påfölgd Ratification nämnandes warda/ med bägge höga paciscerande Parternes gemensama bewillning/ denna fredz-tractaten byträda/ och uti densamma op-och antagas.

 

22.


Där ock i framtiden några Differentier och twigstigheter bägge Riken och undersåtarne emellan sig yppa skulle/ så skal lijkwål detta ewiga fredzslut uti des fulla krafft och wårkan förblifwa; men sådane differentier och twistigheter genom dårtil å bägge sidor utnämde Commissarier ofördröijeligen undersökas och efter billigheten afgiöras och biläggias.

 

23.


Det skola ock ifrån denna dag alla de/ hwilka effter denna fredens påfölgde Ratification för förräderi/ mord/ tiufnad och andra orsaker skuld/ eller ock utan någon orsak/ ifrån Swenska til Ryska/ eller ifrån Ryska til Swenska sidan/ anten ensame eller med hustru och barn öfwerlöpa/ när de utaf den dehlen/ ifrån hwilken de äro undwekne/ warda tilbakars fordrade/ owägerligen/ af hwad nation de hälst wara måtte/ och i det stånd som de kommit/ med hustru och barn/ samt alt thet/ som de af stulit eller röfwadt godz med sig fördt/ blifwa utlefwererade/ och tilbakars gifne.

 

24.


Ratificationerne öfwer detta fredz-instrument skola innom tre weckor/ ifrån underskriften räknadt/ eller ock förr/ om möijeligit är/ blifwa anskaffade/ och här uti Nystad emot hwarannan utwäxlade. Til yttermehra wisso af alt sådant äro twenne lika lydande exemplar af denna fredz-tractat förfärdigade/ och af bägge sidors Ministres Plenipotentiaires, i Krafft af deras hafde fullmakter/ egenhändigt underskrefne/ med deras sigiller bekräfftade/ och emot hwarannan utwäxlade wordne. Som skedde uti Nystadden trettijonde Augusti Åhr efter Christi Börd Ett tusend Siuhundrade det tiugunde och första.

 

Johan Lillienstedt.
(L.S.)
Jacob Daniel Bruce.
(L.S.)
Otto Reinhold Strömfelt.
(L.S.)
Henrich Joh. Friedrich
Osterman.
(L.S.)

 

Hans Kongl. Maytts Ratification öfwer
detta Fredz-fördrag.

Wij Friedrich med Gudz Nåde/ Sweriges Giöthes och Wendes Konung &c.&c.&c. Giörom witterligit/ att såssom emellan Oss och Sweriges Crona å den ena/ och den med Gudz Nåde Durchleuchtigste och Stormächtigste Czar och Herre Peter den Första/ Alla Ryssars Sielfupphållare &c. &c.&c. samt Riket Ryssland å andra sidan effter ett långwarachtigt och skadeligit krig är blifwit samtyckt och förafskedat/ at bägge dehlars befullmäktigade Ministrer skulle begifwa sig till Nystad i Finland/ därsammastädes att sammanträda/ handla och sluta om en ewigwarande fred Oss och bägges Riken/ länder och undersåtare emellan; Och til följe deraf å Wår sijda Wårt och Riksens Råd och Cantzlii-Råd wälborne Herr Grefwe Johan Lilienstedt, och Landzhöfdingen i Kopparbergs-lähn och Dalarne/ Wällborne Frijherre Otto Reinhold Strömfelt: Och på Hans Czar. Maytz. och Rijket Ryssland wägnar den Wälborne Herr Grefwe Jacob Daniel Bruce, Hans Czariske Maytz. General/ Fält-Tygmästare/ Præsident uti Bergs- och Manufactur Collegio och Riddare af den helige Andreæ och den hwita Örnens Orden; såssom ock den Wälborne Herr Hinrich Johan Friedrich Osterman, Hans Czar. Maytz. hembliga Råd utaf des Cantzlij/ på berörde til fredzhandling å bägge sidor antagne Ort Nystad uti Stor Fürstendömet Finland sammankomne äro/ och nu hafwa genom den Högstas nådiga bijstånd/ i krafft af den Fullmakt dem warit meddelt/ den Trettionde dagen i Augusti Månad innewarande Åhr Ett tusend Siuhundrade och Tiugu Ett/ förafskedat/ slutit ock underskriwit och förseglar en ewig warande fred/ och en därtil hörig separat artikel, ord ifrån ord så lydande:

 

Inserantur pacta.

 

Altså hafwe Wij denne ewige freden uti alla des artikler, puncter och clausler tillika med den därtil hörige separat artikeln, såssom de här ord ifrån ord insererade och införde finnes/ accepterat approberat, confirmerat och ratificerat, som Wij ock desamma uppå det förbindeligaste/ som sådant någonsin ske kan/ härmed acceptere, approbere, confirmere och ratificere, samt wid Wårt Kongl. Ord låfwe för Oss/ Wåre effterkommande Sweriges Konungar och Sweriges Rike/ det Wij altsammans/ och hwart och ett/ som i föregående ewige fredz fördrag/ och i alla des artiklar, puncter och clausuler, så och uti separat artikeln, innehålles och begripes/ fast/ oemotsäyeligt/ heligt och oryggeligt til ewiga tider wela hålla/ fullgiöra/ och ingalunda tillstädia/ at emot detsamma/ af Oss och å Wår sida skall handlas. Till yttermehra wisso hafwe Wij detta af Oss härmed nu stadfäste fredz-fördrag med Wårt större Kongl. Sigill bekräffta låtit/ som skedde uti wår Residence-Stad Stockholm den 9. SeptembrisÅhr effter Christi födelse Ett-Tusende Siuhundrade och på det Tiugunde första.

 

FRIEDRICH.

 

Contrasignerat

D. N. v. Höpken.


 

Formular af Hans Czar.
Maj:tz Ratification, öfwer
detta Fredz-Instrument.

Fördenskul hafwe Wij denna ewiga freden uti alla des artikler, puncter och clausuler, med den därtil lydande separat artikel, så som de här ord ifrån ord äro insererade och införde/ accepterat, approberat, confirmerat och ratificerat; Såsom Wij och desamme på det aldraförbindeligaste/ som någonsin ske kan/ härmed acceptere, approbere, confirmere och ratificere, och wid Wårt Czar. Ord låfwe för Oss och Wåre Successorer och effterkommande til det Ryska Riket/det ena med det andra/ som uti alla des artikler, puncter och clausuler och uti separat artikeln innehålles ocb begripes / att fast/ oemotsäijeligen/ heligt och obråtzligen til ewiga tider willia hålla och upfylla/och ingalunda tilstädia/ at densamma i någor motto af Oss eller å Wår sida skal emothandlas. Til yttermehra wisso hafwe Wij detta egenhändigt underskriwit/ och med Wårt större Riks Insegel besegla låtit.
Gifwit uti St. Petersburg den nijonde Septembris Åhr Ett tusend Siuhundrade och på det Tiugu första. Wår Regerings det fyrationde.

 

PETER.

Contrasignerat

Grefwe Golofkin.